Huisregels Omnisport
De mooiste tijd beleef je bij Omnisport Apeldoorn!
We wensen je een fijn bezoek aan onze locatie en wijzen u, naast de toepasselijke wettelijke regels, ook op de onderstaande huisregels.

Algemeen

 • De huisregels van Omnisport zijn van toepassing op iedereen die zich in deze locatie bevindt.
 • Naast de huisregels van Omnisport kunnen er aanvullende voorwaarden van een organisator van het evenement van toepassing zijn.
 • Je dient instructies van medewerkers en schriftelijke aanwijzingen (bijvoorbeeld aanwijzingen op borden) te allen tijde op te volgen.
 • Voor sporters gelden aanvullende huisregels welke te vinden zijn in het kleedkamergebied.

Toegang

 • Iedereen die Omnisport bezoekt, dient zich te kunnen legitimeren. Personen onder de 12 jaar kunnen uitsluitend onder toezicht van een volwassene de tribunes betreden.
 • De door Omnisport aangewezen (beveiliging)medewerkers zijn bevoegd bezoekers te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen (bijv. drugs/verdovende middelen, (speelgoed) wapens of vuurwerk) in beslag te nemen. (Medicijnen zijn toegestaan mits een medische verklaring kan worden getoond) Bezoekers kunnen worden gefouilleerd of gevisiteerd. Uw tassen kunnen worden doorzocht. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd of geweigerd.
 • Goederen en voorwerpen die naar het oordeel van Omnisport of de organisator als ongeoorloofd worden aangemerkt samen met de wettelijke verboden goederen en voorwerpen zijn niet toegestaan in onze locatie.
 • Eigen consumpties zijn niet toegestaan
 • Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen (m.u.v. geleide/hulphonden).

Parkeren

 • Parkeren bij onze locatie geschiedt geheel op eigen risico.

Verblijf
Omnisport verkoopt/schenkt geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. (Er mag te allen tijde legitimatie worden gevraagd door de medewerkers van Omnisport.

 • Het gehele gebouw is rook en damp vrij. Roken/dampen is alleen buiten toegestaan op de daarvoor aangewezen locaties.
 • Het onnodig aanwezig zijn in de kleedruimten is niet toegestaan.

Veiligheid

 • Indien een bezoeker na het oordeel van Omnisport de orde, rust en/of veiligheid verstoord al dan niet als gevolg van het overtreden van deze huisregels kan deze bezoeker de toegang tot onze locatie worden ontnomen.
 • Bij bedreiging, vernieling, beschadiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme, diefstal of ongewenste intimiteiten volgt onmiddellijke verwijdering en kan de politie worden gewaarschuwd.
 • Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzicht van (medewerkers van) Omnisport en/of schade toebrengen aan de bezittingen van Omnisport worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald.

Verboden gedragingen
Het is niet toegestaan om:

 • Glaswerk mee te nemen buiten de ruimte waar het glaswerk verstrekt is.
 • Over hekken of relingen heen te hangen of op de reling langs de baan te gaan zitten.
 • Het podium, backstage en overige dienst/technische ruimtes te betreden als onbevoegde.
 • Paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren of ten onrechte te activeren.
 • De sportfaciliteiten en/of sportruimten te betreden met ander schoeisel dan zaal- of sportschoenen. Dit schoeisel mag niet buiten gedragen zijn.

Beeldmateriaal/overige (commerciële) activiteiten

 • Het is toegestaan foto’s en video’s te maken voor eigen gebruik mits de organisatie hier geen aanvullende regels voor heeft gemaakt.
 • Het is niet toegestaan om voor commerciële doeleinden beeld- en/of geluidsopnamen te maken.
 • Naast het reguliere cameratoezicht, kunnen er beeld- en of geluidsopnames worden gemaakt van de locatie, de activiteiten en personen die zich in of rondom de locatie begeven. Deze opnames kunnen als sfeerimpressies worden gebruikt in commerciële uitingen. Indien je niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar je een camera, filmploeg of fotograaf aan het werk ziet. Voor het gebruik en de publicatie van deze beeld/geluidsopnames is Omnisport geen vergoeding verschuldigd aan de daarop afgebeelde personen.
 • Omnisport verwerkt persoonsgegevens (waaronder (camera)beelden) in overeenstemming met toepasselijke regelgeving en haar privacy statement.
 • Flyeren, collecteren of het uitvoeren van andere (commerciële) activiteiten, zoals het maken van reclame en/of het aanbieden van goederen of diensten is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Omnisport.

Aansprakelijkheid

 • Het bezoek aan Omnisport geschiedt geheel op eigen risico.
 • Omnisport en de betreffende organisatie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan de accommodatie.
 • Omnisport en de betreffende organisatie zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.

Slot

 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist het management van Omnisport over de mogelijk te nemen maatregelen. Het management van Omnisport behoud zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.

Wij wensen je een aangenaam bezoek in Omnisport!
Management en medewerkers Omnisport

088 - 9000 390